Døgn/Drift/Vagttelefon

Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk

Ry Vandværk

RENOVERING

Vi vil i 2016 renoverer Sagavej, Industrivej, Stadionalle og Sanatorievej.

P. K. Fjeldsted grundlægger af Andelsselskabet Ry Vandværk

Historie

I 1921 tog daværende førstelære P.K. Fjelsted initiativet for etablering af et vandværk i Ry. Han rettede henvendelse til en ingeniør for udarbejdelse af et projekt.

 

I projektet planlage man at vandindvendingen skulle komme fra kilden ved Knudsø, også kaldet den røde bæk (se fig. 2). Vandet herfra skulle pumpes op i en beholder på Kildebakken hvorfra vandet, pga. den høje beliggenhed, kunne ledes direkte til forbrugerne uden yderligere pumpning.

 

Det viste sig dog at vandets kvalitet fra den røde bæk ikke var for godt og man besluttede sig i sidste ende, at udarbejde et nyt projekt der havde en boring ved beholderen på Kildebakken som basis.

 

Man foretog herefter analyser fra en prøveboring på Kildebakken. Da resultatet herfra viste sig at være godt, besluttede man sig at afholde et Grundejermøde d. 9.12.1921.

 

Til dette møde forelagde Førstelære P.K. Fjeldsted resultatet af prøveboringen samt planerne for etablering af vandværket for ca. 100 mødte grundejere. På mødet var der enighed om, at der skulle etableres et vandværk i Ry og man nedsatte derfor et udvalg bestående 7 personer med P.K. Fjeldsted som formand. Deres opgave var at foretage tegning af medlemmer, udarbejde forslag til love og vedtægter og indkalde til konstituerende generalforsamling.

 

Da 140 grundejere efter en måned havde tegnet sig som andelshavere samt, at udkastet til love for Ry vandværk andelsselskab var udarbejdet, valgte udvalget at holde en stiftende generalforsamling d. 20.1.1922.

 

På generalforsamlingen blev de udarbejdede love godkendt og det vedtoges at alle tilmeldte var optaget som andelshavere. Derudover blev det forberedende udvalg valgt som bestyrelse.

 

Bestyrelsen fik efterfølgende skabt et økonomisk grundlag til at gå i gang med projektet og dette medførte, at man i løbet af 1922 nedlagde ca. 5,4 km ledningsnet samt etablerede filterbygningen og beholderen på Kildebakken.

 

Processen i 1922 foregik indvindingen og filtreringen på Kildebakken. Pga. beholderens høje beliggenhed kunne vandet ledes direkte til forbrugerne.

 

Indvindingen blev i 1923 udvidet med en ekstra boring på Kildebakken.

 

I 1930 blev den tredje boring etableret på den nuværende vandværksgrund ved Klostervej. Denne boring blev suppleret med en pumpestation således, at vandet kunne pumpes op til Kildebakken.

 

I 1934 snakker man for første gang om at nedlægge de 2 boringer ved Kildebakken og herefter regne med at forsyne byen med vand alene fra boringen ved Klostervej.

 

I 1938 blev der tilføjet en filterbygning til den eksisterende pumpebygning på Klostervej.

 

I 1948 byggedes, i tilknytning til filterbygningen, en rentvandsbeholder på ca. 50m3

 

1985 blev administrationsbygningen opført

 

1991 blev højdebeholderen og trykforøgerstationen på Boeletvej opført

 

1995 blev Boelet-vandværk opført

 

1999 blev lagerbygningen opført

 

2013 bygges nyt vandværk på Klostervej

Kontakt os

Du kan kontakte os hvis du fx har spørgsmål.